ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายซูไฮมิน ปัตยะบุตรไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)โรงเรียนบ้านคลองต่ำ สพป.ปัตตานี เขต 1
2นางสาววีรยู ยูโซ๊ะบ้านระแว้งโรงเรียนบ้านท่ากำชำ สพป.ปัตตานี เขต 1
3นางสาวปราณี โหดหมานบ้านอาโหโรงเรียนบ้านยามูเฉลิม สพป.ปัตตานี เขต 1
4นางรัตติกาล ต้องเซ่งกี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2สพป.ยะลา เขต 1 สพป.ยะลา เขต 1
5นายเล็ก เกียรติขจรเดชบ้านสะกำสพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 1
6นายนันท์ สังข์ชุมบ้านนาค้อกลางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังห
7นายมนตรี มะสมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2สพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3
8นางภัทรียา มะสมันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2สพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3
9นายมูฮัมหมัดอัรซาด ลือแบซาชุมชนบ้านต้นสนสพป.ปัตตานี เขต 1 สพป.ปัตตานี เขต 1