ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสม พุ่มแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2เกษียณอายุ 
2นายกำธร แผ้วสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2เกษียณอายุ 
3นายวีระ โกวิทางกูรบ้านม่วงเตี้ยเกษียณอายุ 
4นายนพพงศ์ คงประจักรบ้านควนประเกษียณอายุ 
5นายมะยะโกะ เจะยะปาร์บ้านละหารยามูเกษียณอายุ 
6นายอิสมาแอล บาดงบ้านกูวิงเกษียณอายุ 
7นายประสาท จินากุลบ้านด่านเกษียณอายุ 
8นางสุขุมาล ศรีไหมบ้านนาประดู่เกษียณอายุ 
9นางโสภาพร ศิริเสถียรบ้านป่าไร่เกษียณอายุ 
10นายสืบ แก้วทองบ้านควนลังงาเกษียณอายุ 
11นายประมูล ศิริเสถียรสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เกษียณอายุ 
12นางสุนทรียา แก้วเขียวบ้านเกาะตาเกษียณอายุ 
13นางละออ โสมจันทร์บ้านเกาะตาเกษียณอายุ 
14นางลมัย พรหมสีทองวัดอรัญวาสิการามเกษียณอายุ 
15นางอรนุช อินชะนะวัดภมรคติวันเกษียณอายุ 
16นางอัญชุลี ขุนเมืองวัดมะกรูดเกษียณอายุ 
17นางสาวละออ บุญยอดนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์เกษียณอายุ 
18นางหนูกลั่น ศรีสวัสดิ์บ้านดอนเค็ดเกษียณอายุ 
19นางปัทมา กาโฮงชุมชนบ้านบือแนปีแนเกษียณอายุ 
20นางฮาลีเมาะ ดูมิแดบ้านสิเดะเกษียณอายุ 
21นางภรรคภิลัย ไกรษรอนุบาลยะรังเกษียณอายุ 
22นางนุชิดา เจ๊ะเฮงไทยรัฐวิทยา 52 (ชุมชนบ้านต้นไพ)เกษียณอายุ 
23นางสิริรัฐ ทองคำบ้านสะกำเกษียณอายุ 
24นางฮาซือน๊ะ เจะเฮงบ้านกูบังบาเดาะเกษียณอายุ 
25นางผ่องแผ้ว ปานะสีบ้านโคกเหรียงเกษียณอายุ 
26นางอำไพวรรณ วาทีบ้านโคกเหรียงเกษียณอายุ 
27นางเพลินพิศ ไชยการบ้านปลักปรือเกษียณอายุ 
28นางสาวฮามีดะ ดาราแมบ้านควนประเกษียณอายุ 
29นางอรน้อม ขวัญพัทลุงบ้านนาเกตุเกษียณอายุ 
30นางกานดา ศรีสวัสดิ์บ้านควนลาแมเกษียณอายุ 
31นางสาวพรรณพร วิวัฒสวัสดินนท์บ้านล้อแตกเกษียณอายุ 
32นางปิยนัยน์ แดงวิไลวัดมะกรูดเกษียณอายุ 
33นางน้อย อินทรพรหมนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์เกษียณอายุ 
34นางสาวจารุกาญจน์ สามแก้วบ้านดอนเค็ดเกษียณอายุ 
35นางอมรรัตน์ บุญมีบ้านนาค้อเหนือเกษียณอายุ 
36นางรอปิยะ นิสนิบ้านบูโกะเกษียณอายุ 
37นางแวซง หะยีสอเฮาะตลาดนัดบาซาเอเกษียณอายุ 
38นางสะปินะ กาซอบ้านระแว้งเกษียณอายุ 
39นางอารี ดิษฐวงศ์วัดเกาะหวายเกษียณอายุ 
40นางสมใจ หวานเปราะชุมชนวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
41นางสาวปาลารัตน์ กสิวุฒิชุมชนวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
42นางอารีพร เทียนทุมพันธ์ชุมชนวัดอัมพวนารามเกษียณอายุ 
43นางอันธิกา เด่นสอและตลาดปรีกีเกษียณอายุ 
44นางสุดจิตร์ เฮ้าประมงค์ชุมชนบ้านต้นสนเกษียณอายุ 
45นางปิยาภรณ์ ศิลาพัฒน์บ้านอินทนิลเกษียณอายุ 
46นางสุจิตรา โกวิทยากรบ้านอินทนิลเกษียณอายุ 
47นางยามารีเยาะ เจะเลาะบ้านแขนท้าวเกษียณอายุ 
48นางหามีด๊ะ สะอิบ้านปานันเกษียณอายุ 
49นางมณี เทพสุวรรณ์มายอ(สถิตย์ภูผา)เกษียณอายุ 
50นางสาวพิมพ์ใจ วงค์อรพินท์ชุมชนบ้านเมืองยอนเกษียณอายุ 
51นางฮามีด๊ะ เจะแมบ้านคลองทรายเกษียณอายุ 
52นางนิภา สหวิริยะสินบ้านวังกว้างเกษียณอายุ 
53นายเจ๊ะอุเซ็ง ยะโกะบ้านวังกว้างเกษียณอายุ 
54นายเอกภพ ชูช่วยบ้านม่วงเตี้ยเกษียณอายุ 
55นายอับดุลรอแมน เสนสะนาบ้านควนโนรีเกษียณอายุ 
56นายนาแซ เจะมะบ้านท่าเรือเกษียณอายุ 
57นายผล หนูคงนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์เกษียณอายุ 
58นายมามุ คาเดร์บ้านนาค้อเหนือเกษียณอายุ 
59นายมะแซ วาเตะบ้านแขนท้าวเกษียณอายุ 
60นายณรงค์ มีทองวัดป่าสวยเกษียณอายุ