ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอรอุมา หะยีสาและบ้านปานันร.ร.ชุมชนบ้านตาแกะ สพป.ปัตตานี เขต 1
2นางสาวฝาตีเหม๊าะ หมะโสะบ้านคลองช้างร.ร.บ้านบางตาวา สพป.ปัตตานี เขต1
3นางยูไรดา เตะย่อบ้านเขาวังร.ร.บ้านบานา สพป.ปัตตานี เขต 1
4นางสาวโรสนี สิเดะชุมชนบ้านสะนอร.ร.ชุมชนบ้านตะลุโบะ สพป.ปัตตานี เขต 1
5นางสาวกันทิมา อาเก๊ะบ้านคางาร.ร.ชุมชนบ้านยูโย สพป.ปัตตานี เขต1
6นางฟานีดา วันอิดริสบ้านควนโนรีร.ร.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง สพป.ปัตตานี เขต 1
7นางสาวอามีเนาะ สานิบ้านราวอร.ร.พัฒนาศึกษาอำเภอหนองจิก สพป.ปัตตานี เขต 1
8นายนิติ แช่มช้อยบ้านน้ำใสร.ร.ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1
9นางสุไวดา สาแยตือปะบ้านบากงร.ร.ยะหริ่ง สพป.ปัตตานี เขต 1
10นางศิริมา พรหมมณีบ้านเกาะจันร.ร.ชุมชนบ้านกรือเซะ สพป.ปัตตานี เขต 1
11นายอับดุลอาซีส สีโสงบ้านม่วงเตี้ยร.ร.บ้านบางมะรวด สพป.ปัตตานี เขต 1
12นางสาวสุไกย๊ะ ลิมานบ้านเขาวังโรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ สพป.นราธิวาส เขต 1
13นางยารอนะห์ เจ๊ะรานิงบ้านกูบังบาเดาะโรงเรียนบ้านบือราแง สพป.นราธิวาส เขต 2
14นางแวนูไรฮา ลีมอปาแลบ้านโคกขี้เหล็กโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ สพป.ยะลา เขต 1
15นายอัสวา แตอาลีบ้านน้ำใสโรงเรียนบ้านลาแล สพป.ยะลา เขต 2
16นางธันย์ชนก ล่องสมุทรวัดเกาะหวายโรงเรียนบ้านหัวคลอง สพป.นราธิวาส เขต 2
17นางสาวสุไรยา หมัดสะแหละบ้านสายชลร.ร.บ้านปากบางนาทับ สพป.สงขลา เขต 3
18นางอุไร ยูโซ๊ะชุมชนวัดอัมพวนารามลาออกจากราชการ 
19นางเสาวนิตย์ ไฝสีทองบ้านโคกโพธิ์ถึงแก่กรรม 
20นางสุมาลี พรหมจันทร์บ้านวังกว้างสพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 1
21นางสาวเกศกนก เผ่ามุนีบ้านท่าคลองสพป.สงขลา เขต 3 สพป.สงขลา เขต 3